OBECNÁ USTANOVENÍ
Vydavatelem časopisu Marketing & Media je Forum Media, s. r. o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288313 (dále též „organizátor“).
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti vydavatele a objednatele.
Předplatné je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené vydavatelem. Dnem obednávky je založen závazný právní vztah mezi vydavatelem a objednatelem.

O všech případných změnách informuje vydavatel bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky předplatného přijímá vydavatel elektronickou a telefonickou formou (přes e-shop, e-mail nebo telefonicky) a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu (v případě platby převodem), nebo daňový doklad (v případě platby kartou). Tímto okamžikem se objednávka pro objednatele stává ZÁVAZNOU. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Objednatel obdrží po uhrazení platby daný počet časopisů v řádném termínu doručení.

PŘEDPLATNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny předplatného jsou uvedeny na těchto webových stránkách a jsou uvedeny včetně DPH.
Objednatel je oprávněn si zvolit mezi možností uhrazení předplatného online platební kartou nebo bankovním převodem. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Forum Media, s.r.o. v termínu předepsaném zákonem. Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu pdf. na e-mailovou adresu pro tento účel objednatelem zvolenou a sdělenou Forum Media, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

STORNO PODMÍNKY
Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere objednatel na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva lhůtu k plnění.

REKLAMACE
Případné reklamace týkající se stavu a vzhledu časopisu je objednatel povinen oznámit bezprostředně po jeho obdržení a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení, informace o zpracování osobních údajů
Společnost Forum Media, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které objednatel vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Forum Media s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává na zabezpečeném cloudovém prostředí. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Forum Media, s.r.o. oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu objednatele.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webových stránkách uděluje objednatel společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Objednatel uděluje společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas k předání osobních údajů partnerům, jak jsou prezentováni na webové stránce, a to za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Forum Media, s.r.o. nebo na emailovou adresu predplatne@mam.cz.  Objednateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost Forum Media, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Forum Media, s.r.o. o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Forum Media, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti Forum Media, s.r.o..

Objednatel si je vědom, že souhlas se zpracováním, jak byl specifikován shora ve vztahu k účelům zpracování, je dobrovolný.
Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na akci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora i přesné.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Forum Media, s.r.o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7,
IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-5872650257/0100 IBAN: CZ3501000001155872650257, BIC (SWIFT): KOMBCZPP

Zpět na úvodní stránku